Polityka prywatności

img

pharmaverum.pl

§1 

Definicje

 1. Administrator- Tomasz Kozakiewicz oraz Dariusz Kaniowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PHARMAVERUM Spółka Cywilna Tomasz Kozakiewicz, Dariusz Kaniowski z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź.
 2. Dane osobowe- oznaczają informację o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.pharmaverum.pl

§2

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Tomasz Kozkiewicz oraz Dariusz Kaniowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHARMAVERUM Spółka Cywilna Tomasz Kozakiewicz, Dariusz Kaniowski z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź, NIP 7252299054, REGON 385967755, zwana dalej „Spółką”.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
 3.  Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Sklepu i przeglądania jej zawartości, dokonania rejestracji Konta, skorzystania z Newslettera dostępnego na stronie Sklepu oraz zawarcia i zrealizowania Umowy sprzedaży Towaru. 
 4. Dane osobowe zbieramy poprzez odpowiednie formularze, podczas gdy przeglądasz Serwis, rejestrujesz się, składasz zamówienie on-line, kontaktujesz się ze sprzedawcą lub uczestniczysz w promocjach. Ponadto, zbieramy wszystkie informacje dotyczące sposobu nawigowania po Serwisie.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.
 6. Każdy użytkownik Sklepu ma wybór, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług, upowszechniać informacje o sobie oraz ma prawo do ich usunięcia bądź nie korzystania ze Sklepu. 
 7. Każdemu użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo dostępu do danych (podstawa prawna: art. 15 RODO), prawo do ich sprostowania (podstawa prawna: art. 16 RODO), usunięcia (podstawa prawna: art. 17 RODO) bądź ograniczenia ich przetwarzania (podstawa prawna: art. 18 RODO), a także prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Administratora, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, czy też wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: biuro@pharmaverum.plW celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: biuro@pharmaverum.pl
 8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

§2

Odbiorcy Danych Osobowych

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. Jeżeli jest taka potrzeba twoje dane przetwarzają poniższe podmioty.

 1. Administrator danych osobowych- PHARMAVERUM s.c.
 2. Pomioty upoważnione do pozyskania danych osobowych w oparciu o bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz Unii Europejskiej. 
 3. Banki i jednostki odpowiedzialne za płatności elektroniczne w celu niezbędnym do zrealizowania Umowy sprzedaży. 
 4. Kooperatorzy i dostawcy świadczący usługi na rzecz PHARMAVERUM s.c., w tym wykonujący usługi w celu wykonania, pakowania i wysyłki Towarów.
 5. Biura rachunkowe świadczące usługi finansowo- księgowe. 
 6. Firmy świadczące usługi IT.
 7. Podmioty świadczące usługi kurierskie. 

Wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zapewniają stosowanie należytych środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. 

§3

Obsługa Zamówień A Przetwarzanie Danych Osobowych

Podczas korzystania ze Sklepu mogą być gromadzone takie dane jak adres IP przypisany do komputera Klienta bądź zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, rodzaj przeglądarki, nazwa domeny czy typ systemu operacyjnego.

Zawarcie Umowy sprzedaży wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, adres, dane teleadresowe. Podanie tych danych jest niezbędne do przyjęcia i zrealizowania Zamówienia.  Jeśli Konsument posiada Konto w Sklepie, będziemy też przetwarzać jego dane osobowe, takie jak: historia zakupów, historia zamówień, koszyk klienta, stan przesyłek, płatności. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:

 1. jeśli przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji złożonego zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 2. jeśli przetwarzamy dane w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. jeśli przetwarzamy dane osobowe w celu obsługi reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu prowadzonego przez Administratora, a po rezygnacji z bycia użytkownikiem Sklepu – przez okres niezbędny do wykonania wszelkich uprawnień przysługujących sprzedawcy z tytułu zawarcia umowy sprzedaży, w tym dochodzenia roszczeń. W przypadku użytkowania Sklepu bez rejestracji dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania wszelkich uprawnień przysługujących sprzedawcy z tytułu zawarcia umowy sprzedaży, w tym dochodzenia roszczeń.

§4

Polityka Plików Cookies

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze -stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Firma wykorzystuje pliki cookies w celach zapewnienia wygody wszystkich użytkowników podczas korzystania ze Sklepu. 

Pliki cookies pozwalają nam:

 • zapamiętać Twoje logowanie do Konta podczas każdej wizyty na stronie,
 • zagwarantować funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz,
 • ulepszyć szybkość korzystania ze strony,
 • poprawić funkcje dostępne dla użytkownika na stronie. 

W trakcie pierwszej wizyty na www.pharmaverum.pl wyświetlana zostaje informacja na temat wykorzystywania plików cookies. Zatwierdzenie i zamknięcie tego komunikatu skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z niniejszą polityka prywatności. Zezwolenie to zawsze można cofnąć poprzez usunięcie plików cookies i zmianę ustawienia plików w przeglądarce. Należy pamiętać jednak o tym, że wyłączenie cookies może skutkować trudnościami w korzystaniu ze strony.

PHARMAVERUM s.c. wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies: 

 • Cookies sesyjne- są plikami tymczasowymi, które są usuwane z pamięci urządzenia zaraz po zakończeniu sesji danej przeglądarki bądź wyłączeniu komputera.
 • Cookies stałe- są plikami, które pozostają w pamięci urządzenia do momentu ręcznego ich usunięcia lub wygaśnięcia. 

Pliki Cookies są bezpieczne dla komputerów Użytkowników Sklepu Internetowego. Za pomocą tej drogi nie jest możliwe przedostanie się do komputera Użytkownika niechcianego/ złośliwego oprogramowania bądź wirusa.

§5

Postanowienia Końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązuje RODO i krajowe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki zostaniesz powiadomiony/powiadomiona drogą e- mailową.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności Serwisu Internetowego www.pharmaverum.pl obowiązuje od dnia 01.06.2020r.