Zwroty i reklamacje

img

Prawo Odstąpienia Od Umowy

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Czas na zwrot liczony jest od momentu wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik).
 3. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w momencie, gdy przedmiotem świadczenia jest Towar, który został otwarty po dostarczeniu, jako Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. Konsument zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną (poprzez e- mail) lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 5. Konsument może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od Umowy.
 6. W momencie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).
 7. Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar niezwłocznie, a na pewno nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy w stanie w jakim Towar dostarczono Klientowi
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, jaką poniósł Konsument za Towar do momentu jego otrzymania.
 9. Zwrot środków dokonany jest w ten sam sposób, w jaki Konsument dokonał płatności, na wyraźne życzenie Konsumenta sposób ten może zostać zmieniony.
 10. Koszty zwrotu Towaru pokrywane są w całości przez Konsumenta- zgodnie ze stawkami wybranego przewoźnika. 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Dane sprzedawcy: 

Nazwa: PHARMAVERUM Spółka Cywilna Tomasz Kozakiewicz, Dariusz Kaniowski 

Adres: ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź 

NIP: 7252299054

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

ZWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, ze zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:

Nazwa Towarów:

Data zakupu: 

Data otrzymania Towarów: 

Numer paragonu: 

DANE KUPUJĄCEGO

Imię i Nazwisko:

Adres: 

Miejscowość, data………… Podpis

Zwrot środków zostanie dokonany na numer rachunku, z którego robiona była płatność za Towar.

Jeżeli zwrot środków ma nastąpić na inny numer rachunku proszę wskazać go w formularzu.

Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje Prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru jeżeli okaże się on niezgodny bądź będzie posiadał wady. 
 2. Klient składa reklamację drogą e- mailową, na adres biuro@pharmaverum.pl.
 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawarte były takie informacje, jak: dane Klienta składającego reklamację, opis wady, w jakich okolicznościach wystąpiła bądź mogła wystąpić oraz żądanie Klienta związane z wadą Towaru. 
 4. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie odesłać reklamowany Towar, na koszt Sprzedawcy. W tym celu należy skontaktować się (e- mailowo bądź telefonicznie) ze Sprzedawcą. 
 5. Sprzedawca odniesie się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie- nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.